Akreditasyon; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

AMACI

MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitim almış ve daha nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi ile toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 27 Ocak 2023 tarihinde MÜDEK Akreditasyonu için başvuru yapmıştır. 

MÜDEK denetleme sürecinde aşağıdaki ölçütlere dikkat edilmektedir:

MÜDEK Ölçütleri

Ölçüt 1. Öğrenciler

Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları

Ölçüt 3. Program Çıktıları

Ölçüt 4. Sürekli İyileştirme

Ölçüt 5. Eğitim Planı

Ölçüt 6. Öğretim Kadrosu

Ölçüt 7. Altyapı

Ölçüt 8. Kurum Desteği ve Parasal kaynaklar

Ölçüt 9. Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

Ölçüt 10. Disipline Özgü Ölçütler

Bu başlıkların detayları aşağıdaki şekildedir:

Ölçüt 1. Öğrenciler

THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile en az lise ve dengi okul mezunu olan öğrenciler kabul edilmektedir. THK Üniversitesi’nde kayıt kabul işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgilere https://oim.thk.edu.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca bölümümüz internet sayfasının Lisans Eğitimi sekmesi altında; Ders programları, Ders içerikleri, Staj, Laboratuvarlar, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çift Anadal, Yandal, Sınav Kuralları, Erasmus gibi öğrenci değişim programları hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır ( https://mec.thk.edu.tr/ ).

Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları

THK Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları (PEA):

PEA-1 Eğitimi boyunca fen, matematik ve mühendislik bilgilerini ve kazanmış oldukları öğrenme becerilerini kullanarak karşılaştıkları problemleri tanımlayabilen ve çözebilen,

PEA-2 Araştırma, ürün geliştirme ve üretim alanlarında; analitik düşünen, yaratıcı ve girişimci mühendisler olarak enerji, imalat, otomotiv, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilen,

PEA-3 Ürettikleri çözümlerin sürdürülebilir nitelikte olması ve bu süreçte etik değerleri dikkate alan Makine Mühendisleri yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları belirlenirken iç ve dış paydaşlar göz önüne alınmaktadır.

Programın iç paydaşları

• Öğrenciler

• Öğretim elemanları

Programın dış paydaşları

• Mezunlar

• İşverenler

• Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları

Ölçüt 3. Program Çıktıları

Bu ölçütte 11 adet program çıktısı bulunmaktadır. Tanımlanan program çıktıları aşağıdaki gibidir. Bu çıktılar, dersler, stajlar, bitirme tasarım projeleri ve zorunlu seminerler ile ölçülmektedir.

1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik bilgilerini mühendislik uygulamalarında kullanır.

2. Deney tasarlar ve gerçekleştirir, sonuçların analizini ve yorumunu yapar.

3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ve prosesi ekonomiklik, çevresel sorunlar, süreklilik, üretilebilirlik, gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereklilikleri karşılayabilecek şekilde tasarlar.

4. Makina mühendisliği problemlerini belirler ve çözer.

5. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır

6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışının farkında olur.

7. Türkçe ve İngilizce dillerinin her ikisiyle de sözlü ve yazılı iletişim kurar.

8. Ulusal ve küresel boyut özelliklerinin etkisi hakkında makina mühendisliği bilgileriyle eleştiride bulunur.

9. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkında olmak ve yaşam boyu öğrenmeyi uygular

10. Makina mühendisliğinin çağdaş ve güncel konularına ilişkin bilgi sahibi olur.

11. Mühendislik tasarım ve analizlerinde, modern mühendislik yöntemlerinden (laboratuvar ve atölyelerdeki alet ve düzenekler yardımıyla veri toplar, teknik çizim hazırlar, teknik rapor hazırlar, teknik sunuş yapar, etkin not alır, bilgisayar programı yazar, hesaplama araçlarını ve paket programları kullanır gibi) yararlanır.

Ölçüt 4. Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme amacıyla kurulan ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamında iç ve dış paydaşlardan elde edilen veriler ve görüşler değerlendirilip ilgili komisyonlar tarafından raporlanmaktadır. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonrasında elde edilen sonuçlar ışığında eğitim amaçları ve program çıktıları ile ilgili alanlar başta olmak üzere gelişmeye açık alanlar bölüm akademik kurulunda incelenir, eğitim planı ve müfredat güncellenir. Yapılan değişiklikler sonrasında süreç aynı şekilde devam eder.

Sürekli iyileştirmede en önemli geri besleme çıktılarından biri olan işveren anketleri ciddi bir şekilde dikkate alınmaktadır. Bilgisayar Destekli Teknik Çizim dersinin içeriğine SolidWorks yazılımı ilave edilmiştir. Matlab yazılımı da çeşitli derslerin içeriklerine müfredat olarak eklenmiştir. Ayrıca İngilizce bilen mühendisler yetiştirmek amacıyla bölüm dersleri yüzde yüz İngilizce'dir.

Ölçüt 5. Eğitim Planı

Üniversitemizin bulunduğu Ankara fiziki olarak savunma sanayinin en yoğun olduğu yerdir. Özellikle Dünya ve Türkiye savunma sanayinin önemli firmalarına oldukça yakın bir konumdadır. Ayrıca imalat, hammadde, enerji, gıda gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmaya ev sahipliği yapan ve pek çok Organize Sanayi Bölgesi bulunan Ankara ilinin bir Üniversitesi olma özelliğine sahiptir. Bu sebeple bölümümüz eğitim stratejisi yakın konumda bulunan firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgili, kaliteli,çevreye duyarlı ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca üniversitemizin ve ülkemizin bilime olan katkılarını arttırabilecek yetenekte bilim insanlarının yetişmesini sağlayacak altyapıyı öğrencilere sağlamak önemli amaçlarımızdan biridir.

Belirtilen bu hedef ve amaçlara yönelik iç ve dış paydaşlarımızdan aldığımız fikirler ve öneriler ile eğitim planımız öğrencilerimize makine mühendisinin mesleki bilgi birikimini sağlayacak ve temel mühendislik ve bilgiye ulaşma formasyonunu da kazandıracak şekilde oluşturulmuştur. Programımız, uluslararası eğitim sistemlerinde kabul görüldüğü yoğunlukta ve sayıda dersleri dikkate almaktadır. Eğitim planının, temelde yükseköğretim normları tarafından şart koşulan dersleri kapsaması ile birlikte “Erasmus” programında Avrupa’daki üniversitelerle AKTS ve program bazında uyumu sağlayacak şekilde oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

Temel bilim dersleri birinci sınıfta verilerek mühendislik temeli oluşturulurken, 2. ve 3. yıllarda zorunlu mesleki dersler verilmekte ve ağırlıklı olarak makine mühendisliği meslek eğitimi karşılanmaktadır. Son sınıftaki seçmeli derslerin birer “uzmanlaşma grubu” oluşturması sayesinde mezun öğrencinin öncelikli olarak bir alanda uzmanlaşma konusunda mühendislik çözümü üretme ve yorumlama yeteneği verilmektedir. Bölüm programını oluşturan teknik dersler, konuların temel kavramlarını, bu kavramların yer aldığı mühendislik problemlerini algılamayı, öğrenilen yöntemleri uygulamayı ve ortaya konan çözümleri değerlendirmeyi ele almaktadır. Bununla birlikte son sınıfta tüm öğrenciler makine mühendisliği tasarımı ve bitime ödevinde, önceki derslerde edindikleri bilgi-becerileri kullanarak mühendislik standartlarını ve gerçekçi kısıtları içeren mühendislik uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca eğitim programının genel eğitim bileşenini destekleyecek sosyal seçmeli ve üniversite seçmeli dersleri yer almaktadır.

Derslerin AKTS kredileri, her dönem sonunda ders saati, uygulama saati, ölçme ve değerlendirme süreci (sınavlar, ödevler, projeler, vs.) ile belirlenmektedir. Dolayısıyla yıllar içerisindeki ders yüklerindeki dengeleme, sadece ders saatleri toplamı cinsinden değil, öğrencinin toplam sarf etmesi gereken efor cinsinden oluşturulmaktadır. Eğitim planındaki derslerin içeriği, iç ve dış paydaşlardan elde edilen verilere dayalı raporlar dikkate alınarak öğrencilerin meslek kariyerinde ihtiyaç duydukları, bilmeleri gereken güncel bilgilere göre sürekli güncellenmektedir. Derslerin belirlenen çıktılarından elde edilen başarı durumuna göre ders içeriğinde öğrencilerin başarısı düşük olan çıktılardaki başarılarını arttırmaları için sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Bitirme Tasarım Projesi'ne başlanmadan önce projenin amacının, yöntem ve kısıtlarının özetlendiği bir öneri formu danışman ile birlikte hazırlanmaktadır. Bu öneri formu ilgili komisyon tarafından incelenmekte ve program çıktılarına uygun bulunmayanların revize edilmeleri talep edilmektedir. Uygun çalışmalar Bitirme Tasarım Projesi Öneri Formu’nda belirlenen kapsamda hazırlanmakta, konuyla ilgili standartlar, endüstriyel boyut ve gerçekçi kısıtlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Ölçüt 6. Öğretim Kadrosu

Bölümümüzde 2 Profesör Dr., 2 Doçent Dr., 3 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı bulunmaktadır. Tüm öğretim elemanları tam zamanlı ve kadroludur. Bölümümüzde Makine Mühendisliği olmak üzere tek ana bilim dalı bulunmaktadır fakat bölümüzde özel çalışma alanı olarak konstrüksiyon ve imalat, otomotiv, termodinamik ve ısı tekniği, akışkanlar mekaniği, makine teorisi sistem dinamiği ve kontrol ve malzeme konularında uzmanlığı olan öğretim üyelerimiz bulunmaktadır.

Ölçüt 7. Altyapı

Bu bölümün alt başlıkları ise Eğitim için kullanılan alanlar ve teçhizat, sınıflar, laboratuvarlar, kütüphane ve çalışma ortamlarında alınan özel önlemlerden oluşmaktadır. 

Ölçüt 8. Kurum Desteği ve Parasal kaynaklar

Bu ölçütte bütçenin öğretim kadrosu açısından yeterliliği, altyapı ve teçhizat desteği, teknik, idari ve hizmet kadrosu desteği konuları incelenmektedir.

Ölçüt 9. Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

Öğrenciler veya öğretim üyeleri tarafından Bölüm Başkanlığı’na getirilen konular yönetmelikler çerçevesinde Bölüm Kurulu içinde çözümlenebiliyor ise karar alma süreci bu aşamada sonlandırılır. Konu bir üst makamın (Mühendislik Fakültesi Dekanlığı) yetkisi dâhilindeyse, gerekçeleri ile konu yazılı olarak makama iletilir. Programda Eğitim-Öğretim süreçleri ile ilgili bütün kararlar Bölüm Kurulu’nda (Ana bilim dalları olmadığı için Bölüm Kurulu aynı zamanda Bölüm Akademik Kurulu’dur) alınır. Karar ders planlarının oluşması ile ilgili ise Fakülte Kurulu’na, haricindekiler ise Fakülte Yönetim Kurulu’na gönderilir. Eğer ilgili karar parasal konularla (ders planları, görevlendirmeler vs.) ile ilgili ise Üniversite Yönetim Kurulu’na, diğer işlemler ile ilgili olanlar ise Senato’nun onayına sunulur. MÜDEK ile ilgili süreçler Akreditasyon Komisyonu tarafından takip edilir ve ilgili komisyon/komisyonlara çalışılmak üzere havale edilir. 

Ölçüt 10. Disipline Özgü Ölçütler

Öğrencilerimiz Fizik, Kimya ve Matematik derslerinde mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazanmaktadır. Bu kazanımlarını Akışkanlar Mekaniği, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Makine Dinamiği, Isı Transferi gibi mühendisliğin temel alan derslerinde de kullanmaktadırlar. Diferansiyel Denklemler,Sayısal Yöntemler ve Doğrusal Cebir dersleriyle öğrencilerimiz, çok değişkenli matematik, türev vb. denklemlerini kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisine sahip olmaktadırlar.